ŠŤOVÍČEK : ŠŤOVÍČEK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.

(A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. ÚČEL INFORMAČNÍHO MEMORANDA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Společnost Šťovíček : Šťovíček advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Malostranské náměstí 5/28, 118 00 Praha 1, identifikační číslo: 257 11 229 (dále jen „Společnost“ dále jen „my“), je společností, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdější právních předpisů.
  2. S ohledem na povinnosti vyplývající pro Společnost z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů tímto Společnost vydává informační memorandum o zpracování osobních údajů prováděném Společností jako správcem osobních údajů (dále jen „Memorandum“).
  3. Účelem tohoto Memoranda je informovat Vás (dále jen „Vy“), jakožto subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou Společností zpracovávány (a to zejména zákazníky (klienty) Společnosti, obchodní partnery (dodavatele) Společnosti, uchazeče o zaměstnání ve Společnosti, návštěvníky webových stránek Společnosti a další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou Společností při výkonu advokacie zpracovávány), o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti, jako správcem osobních údajů, a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  4. Toto Memorandum se vztahuje pouze na to zpracování osobních údajů, které je prováděno Společností, jako správcem osobních údajů (nebo pro Společnost, jako správce osobních údajů, ze strany pověřené třetí osoby, jako zpracovatele osobních údajů).
  5. Toto Memorandum se tak naopak nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je (může být) prováděno Společností, jako zpracovatelem osobních údajů, pro třetí osoby, které určují účely a prostředky takového zpracování (a jsou tak ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů v postavení správců osobních údajů).
  6. Toto Memorandum může být Společností měněno, doplňováno a jinak aktualizováno. Aktuální znění Memoranda lze nalézt na webových stránkách Společnosti www.stovicek.legal (v elektronické formě) či v sídle Společnosti (v tištěné formě).
 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
  1. Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany ze strany Společnosti, kontaktujte nás prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
   • na telefonním čísle +420 221 412 611; či
   • na e-mailové adrese adela.francuzova@stovicek.legal
 3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V souladu s požadavky příslušných právních předpisů jmenovala Společnost pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se tak můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů jejich ochranou a výkonem Vašich práv.
  2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů byal Společností jmenována JUDr. Adéla Francúzová, advokátka.
  3. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:
   • telefonicky na telefonním čísle +420 221 412 611; či
   • e-mailovou poštou na e-mailové adrese adela.francuzova@stovicek.legal
 4. ODBORNÉ POJMY
  1. Není-li v tomto Memorandu uvedeno výslovně jinak, mají odborné pojmy použité v tomto Memorandu dále uvedený význam:

   „citlivé osobní údaje znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti;
   „cookies znamená textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení;
   „hash“

   znamená digitální otisk konkrétního chování uživatele webu obsažený v cookies;

   osobní údaj

   znamená jakoukoliv informaci o Vaší osobě, která Vás identifikuje, či umožňuje přímou či nepřímou identifikaci Vaší osoby;
   příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu (jinou společnost), orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou Vaše osobní údaje ze strany Společnosti poskytnuty (např. dopravní společnosti či policejní orgán);
   správce“ či „správce osobních údajů“ znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Memorandu je správcem Vašich osobních údajů Společnost;
   „subjekt údajů“ znamená Vaši osobu, jakožto fyzickou osobu, které se osobní
   údaje týkají;
   třetí stát“ znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko a Lichtenštejnsko;
   „uživatel webových stránek“ znamená návštěvníka (uživatele) webových stránek Společnosti;
   „webové stránky Společnosti“ znamená www.stovicek.legal;
   „zpracování“ či „zpracování osobních údajů“ znamená jakýkoliv způsob nakládání s osobními údaji jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; a
   „zpracovatel“ či „zpracovate osobních údajů“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, agenturu nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost (např. účetní poradci).
 5. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
  1. Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 6. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů.
   1. Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti – Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.
   2. Zásada účelového omezení – Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
   3. Zásada minimalizace údajů – Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný
   4. Zásada přesnosti – Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.
   5. Zásada omezení uložení – Zpracováváme (ukládáme) Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
   6. Zásada integrity a důvěrnosti – Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
   7. Zásada odpovědnosti – Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených zásad zpracování a za soulad zpracování Vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy.
 7. OSOBNÍ ÚDAJE (KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
  1. Společnost obecně zpracovává o subjektech údajů následující osobní údaje (kategorie osobních údajů), ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů však vždy v závislosti na charakteru vztahu mezi Společností a dotčeným subjektem údajů (tedy zda se např. jedná o zákazníka (klienta) Společnosti, uchazeče o zaměstnání ve Společnosti či jiný subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou Společností zpracovávány) a v závislosti na specifickém postavení dotčeného subjektu údajů (např. zda se jedná o zákazníka(klienta) Společnosti, kterému Společnost poskytuje právní služby v oblasti civilně-právní, či zákazníka(klienta) Společnosti, kterému Společnost poskytuje právní služby v oblasti trestní agendy):
   1. Identifikační údaje – údaje sloužící k identifikaci určité osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, údaj o pracovní pozici či funkci.
   2. Kontaktní údaje – údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s určitou osobou, zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikátory v komunikačních platformách (např. Skype), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa.
   3. Platební údaje – údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu;
   4. Smluvní údaje – údaje o produktech a/nebo službách dodaných Společnosti či ze strany Společnosti, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích, včetně údajů o související komunikaci;
   5. Základní profilové údaje – údaje o základních fyzických charakteristikách určité osoby (pohlaví, věk apod.) a základních sociálně-demografických charakteristikách určité osoby (pohlaví, státní příslušnost, osobní (rodinný) stav, počet dětí apod.);
   6. Profesní profilové údaje – údaje o dosaženém vzdělání a profesní kvalifikaci, např. o údaje uvedené v profesních životopisech;
   7. Údaje o majetkových poměrech – údaje o majetkových poměrech určité osoby, její ekonomické důvěryhodnosti a její platební morálce, včetně jejích majetkových poměrů a údajů o případném zadlužení určité osoby;
   8. Údaje o právech a právních nárocích – údaje o právech a právních nárocích subjektu údajů vůči určité osobě (či naopak);
   9. Citlivé osobní údaje – citlivé osobní údaje, včetně údajů týkajících se trestních řízení a rozsudků v trestních věcech, je-li jejich zpracování nezbytné v souvislosti s poskytováním právních služeb (výkonem advokacie);
   10. Audiovizuální údaje – údaje zachycené formou audiovizuálních záznamů, zejména fotografie, video záznamy, audio(hlasové) záznamy;
   11. IP adresa – údaje o Vašem zařízení, ze kterého navštěvujete webovou stánku Společnosti;
   12. Hash – údaje získané prostřednictvím cookies ohledně Vašeho chování na webových stránkách Společnosti;
   13. Další údaje – je možné, že o Vás zpracováváme i další osobní údaje zde výslovně neuvedené (a to zejména v souvislosti s poskytováním právních služeb (výkonem advokacie), nicméně se v každém případě bude jednat o osobní údaje nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto Memorandu
 8. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně(např. když s Vámi, jako naším zákazníkem (klientem) uzavíráme smlouvu o poskytování právních služeb, a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje, či nám předáváte osobní údaje nezbytné pro řádné poskytování právních služeb (výkon advokacie)). Vaše osobní údaje dále získáváme z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík) či sociální sítě. Vaše osobní údaje můžeme získávat též od tětích osob, jako např. orgánů státní správy, Vašich poradců apod.
  2. Zdrojem osobních údajů o uživatelích webových stránek Společností jsou (mohou být) ve značně omezeném rozsahu též tzv. cookies získávané Společností v souvislosti s aktivitou návštěvníků webových stránek na webových stránkách Společnosti – bližší informace naleznete v našem Oznámení o cookies.
  3. Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit.
 9. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů:
   1. z důvodu plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli s naší Společností;
   2. z důvodu plnění právní povinnosti stanovené Společnosti právními předpisy;
   3. z důvodu oprávněných zájmů Společnosti či třetích osob;
   4. na základě Vašeho souhlasu, pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; a
   5. ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Memorandu. Pokud bychom v budoucnu zpracovávali Vaše osobní údaje pro jiné než níže uvedené účely, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím aktualizace tohoto Memoranda či jiným vhodným způsobem.
  3. Pokud Vás zajímá konkrétní právní titul týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit
   1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou
    1. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, je zpracování Vašich osobních údajů založeno především na této smlouvě (např. smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené se zákazníkem (klientem) Společnosti či smlouvě o dodávce zboží uzavřené s dodavatelem Společnosti). Bez zpracování Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno zmíněnou smlouvu uzavřít a následně ji plnit.
    2. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účel/y:
     1. Smluvní agenda – Účel smluvní agendy zahrnuje zpracování osobních údajů pro účely uzavírání smluvních vztahů se Společností, jejich změn a ukončování (včetně před smluvního vyjednávání), plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy (např. poskytování sjednaných právních služeb), včetně vedení evidence o těchto smluvních vztazích a související komunikace.
   2. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti
    1. Vaše osobní údaje zpracováváme dále proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, a to pro následující účely:
     1. Daňová agenda – V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy pro účely přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány státní správy stanovených daňovými předpisy. a plnění dalších povinností
     2. Účetní agenda – Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány státní správy a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.
     3. Advokátní agenda – Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění povinností stanovených předpisy upravujícími výkon advokacie (zejména zákonem o advokacii a předpisy vydanými Českou advokátní komorou), zejména povinnosti chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a povinností při vedení advokátních spisů apod.
     4. Archivnictví – Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými předpisy, účetními předpisy a v neposlední řadě též předpisy upravujícími výkon advokacie.
     5. Audity – Zpracování osobních údajů za účelem umožnění provádění povinných auditů ve Společnosti např. účetní, daňové aj.
     6. Součinnost s orgány veřejné moci – Zpracování osobních údajů za účelem poskytování povinných informací orgánům veřejné moci, např. orgánům činným v trestním řízení, finanční správě aj., pokud jsou součástí informací, které jsme povinni těmto orgánům poskytnout
   3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů
    1. Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě tzv. oprávněných zájmů Společnosti či třetích osob (zejména zákazníků (klientů) Společnosti), to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
    2. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu pro následující účely:
     1. Výkon advokacie a určení, výkon nebo ochrana právních nároků – V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely výkonu advokacie a poskytování právních služeb, včetně řádného určení, výkonu a/nebo ochrany právních nároků, práv a právních zájmů zákazníků (klientů) Společnosti, a to v souvislosti s poskytováním právních služeb klientům Společnosti.
     2. Efektivní řízení a správa – Společnosti V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti, případně v omezeném, rozsahu v rámci podnikatelského uskupení, jehož je Společnost součástí, a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů). Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na zajištění efektivního řízení a správy Společnosti.
     3. Marketing a propagace – Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely propagace Společnosti a jejích služeb, včetně případného pořizování audio-vizuálních údajů (zejména fotografií) a jejich využití v rámci propagačních materiálů Společnosti. Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na rozvoji podnikání Společnosti, propagaci služeb Společnosti, udržování a rozšiřovaní klientského portfolia
     4. Ochrana právních zájmů (nároků) Společnosti – V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou právních nároků a právem chráněných zájmů Společnosti, ať již jde o případy, kdy Společnost uplatňuje nároky vůči Vám, nebo případy, kdy se Společnost naopak brání proti nárokům uplatněným z Vaší strany, a to mimosoudní, soudní či exekuční cestou. Oprávněným zájmem Společnosti je zde zájem Společnosti na ochraně svých práv a zájmů, tedy na vymáhání nároků Společnosti vůči třetím osobám a na zajištění obrany Společnosti proti nárokům uplatněným vůči ní.
     5. Bezpečnost a ochrana – Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění bezpečnosti ve Společnosti (včetně IT a síťové bezpečnosti) a ochrany majetku Společnosti a majetku dalších osob. Za tímto účelem je Společnost vybavena zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu prostor do Společnosti a bezpečnostního kamerového systému nacházejícího se v kancelářích Společnosti. Oprávněným zájmem Společnosti je zde ochrana majetku Společnosti a třetích osob a zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v prostorách Společnosti. Oprávněným zájmem je zde též zájem Společnosti na zajištění IT a síťové bezpečnosti.
     6. Nábor nových zaměstnanců – Osobní údaje uchazečů o zaměstnání ve Společnosti zpracováváme též pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti, tedy přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběru(selekce) uchazečů o zaměstnání, konání pracovních pohovorů, hodnocení uchazečů o zaměstnání, činění nabídek na zaměstnání ve Společnosti a komunikace s uchazeči v rámci celého náborového procesu. Oprávněným zájmem Společnosti je zde nábor nových zaměstnanců Společnosti a tedy efektivní fungování Společnosti. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání ve Společnosti dále zpracováváme pro účely vedení databáze (evidence) uchazečů o zaměstnání ve Společnosti, v rámci které evidujeme osobní údaje o vybraných neúspěšných uchazečích o zaměstnání ve Společnosti, u kterých je pravděpodobné, že jim může být učiněna nová nabídka na zaměstnání ve Společnosti (např. z důvodu, že Společnost zřídí novou pracovní pozici totožnou či podobnou pracovní pozici, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, či proto pracovní pozice, o kterou se uchazeč o zaměstnání původně ucházel, byla následně uvolněna). Oprávněným zájmem Společnosti je zde obsazení pozic ve Společnosti, které se v budoucnu uvolní, a tedy efektivní fungování Společnosti.
   4. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
    1. Vaše osobní údaje zpracováváme (můžeme zpracovávat) též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely zpracování osobních údajů, pro které nám Váš souhlas poskytnete.
    2. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
 10. PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými Společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění zákonných povinností Společnosti.
  2. Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:
   1. Příjemce, kteří jsou zpracovateli osobních údajů – Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které Společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro Společnost (např. účetní poradci, dodavatelé softwarových a IT systémů, personální agentury). Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.
   2. Příjemce, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů – Tito příjemci mají postavení samostatných správců a zpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Patří mezi ně především orgány státní správy, dále například někteří obchodní partneři Společnosti. S těmito příjemci Vašich osobních údajů není uzavírána žádná zvláštní smlouva o zpracování Vašich osobních údajů, neboť tyto osoby mají ohledně zpracování Vašich osobních údajů stejné povinnosti jako Společnost a jsou tedy za zpracování Vašich osobních údajů sami odpovědni.
  3. Přehled příjemců (kategorií příjemců), kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány lze nalézt v příloze č. 1 tohoto Memoranda.
 11. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
  1. Vaše osobní údaje nejsou standardně předávány do třetích zemí. K předávání Vašich osobních údajů třetích zemí tak dochází pouze ve výjimečných případech, kdy je takové předání zcela nezbytné(zejména pak v případě, že si to vyžaduje poskytnutí určité právní služby zákazníkovi (klientovi) Společnosti).
  2. V uvedených výjimečných případech jsou však osobní údaje předávány Společností do třetích zemí pouze při splnění některé z následujících podmínek:
   1. za podmínky, že osobní údaje jsou předávány do třetí země, ohledně které bylo Evropskou komisí vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně Vašich osobních údajů, tj. do třetí země, kterou Evropská komise vyhodnotila jako bezpečnou z hlediska ochrany Vašich osobních údajů (dále jen „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“); nebo
   2. v případě, že ohledně dotčené třetí země nebylo Evropskou komisí vydáno Rozhodnutí o odpovídající ochraně, pak:
    1. za podmínky, že jsou ze strany příjemce osobních údajů (tedy osoby, které jsou osobní údaje předávány) poskytnuty vhodné záruky ochrany osobních údajů, a tonejčastěji prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které jsou s dotčeným příjemcem uzavírány (dále jen „Předávání na základě vhodných záruk“); nebo (v případě neexistence takových vhodných záruk)
    2. při splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v případě, že (1) předání osobních údajů do třetí země je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou nebo Smlouvy uzavřené ve prospěch Vaší osoby, nebo (2) předání je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (3) že jste k domu dali Váš výslovný souhlas.
 12. DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.
   1. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména právními předpisy v oblasti archivnictví, daňovými a účetními předpisy, a předpisy upravujícími výkon advokacie.
   2. V případě plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a dále po dobu následujících deseti (10) po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči Společnosti.
   3. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu přiměřenou (nezbytnou) s ohledem na dotčený oprávněný zájem–bližší informace o příslušné době zpracování (uložení) naleznete v příloze č. 2 tohoto Memoranda.
  2. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje podobu uvedenou v tomto souhlasu
 13. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
  1. V případě, že jsou na webových stránkách Společnosti uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Společnosti. Společnost tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Společnosti, a Společnost tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.
 14. POUŽITÍ MODULŮ PLUG-IN PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  1. Webové stránky Společnosti využívají moduly plug-in různých sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Společnosti s dalšími uživateli dané sociální sítě.
  2. Na našich webových stránkách používáme moduly plug-in těchto sociálních sítí.
   1. Twitter – Tento modul plug-in je provozován společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Modul plugin je označen logem Twitter. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter najdete stránce twitter.com
  3. Vzhled a obsah modulů plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Moduly jsou automaticky integrovány do webových stránek.
  4. Pokud navštívíte některou z webových stránek Společnosti prostřednictvím jednoho z těchto modulů plug-in, Váš webový prohlížeč (např. Internet Explorer) automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Společnosti, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
  5. Jestliže jste během návštěvy webových stránek Společnosti přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.
 15. OBECNÉ INFORMACE
  1. Tato část Memoranda obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů prováděném Společností nebo pro Společnost.
  2. V této souvislosti však současně upozorňujeme, že některá Vaše práva související se zpracováním osobních údajů mohou být omezena s ohledem na zákonem stanovenou povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb (výkonem advokacie).
 16. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v části (F) níže. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo jen některým účelům zpracování.
 17. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
  1. Máte právo získat od Společnosti potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv.
  2. V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí informací uvedených v tomto Memorandu.
  3. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tím způsobem, že Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  4. Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám budou Společností poskytnuty písemně či v elektronické formě. Jestliže však podáte žádost v elektronické formě, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob.
 18. PRÁVO NA OPRAVU A DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 19. PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BÝT ZAPOMENUT“)
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
   1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny nebo jinak zpracovány;
   2. odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování vašich osobních údajů;
   3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
   4. vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
   5. osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně;
   6. nebo Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni.
  2. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom Vaše osobní údaje potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
  3. Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby vaše osobní údaje byly vymazány.
 20. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
  1. Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
   1. budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
   3. Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo
   4. vznesete námitku proti zpracování (k tomu viz blíže článek 22 níže), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  2. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, Společností zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  3. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování
 21. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
  1. Máte právo po nás vyžadovat, abychom předali Vaše osobní údaje (které jste nám sami poskytli) jinému správci (tj. společnosti, kterou si sami určíte), to však pouze v následujících případech:
   1. zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Společností a Vaší osobou; a (současně)
   2. zpracování je Společností prováděno automatizovaně (tedy nikoliv manuálně).
 22. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
  1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem oprávněném zájmu.
  2. V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  3. Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat v každém případě
 23. PRÁVO NA NÁHRADU ÚJMY
  1. Máte vůči Společnosti právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením povinností Společnosti v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a Společnost je tak povinna Vám utrpěnou újmu nahradit. Společnost je odpovědna též za újmu způsobenou Vám ze strany zpracovatelů, kterým Společnost předala Vaše osobní údaje.
 24. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či nevyhoví-li Společnost vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v oblasti ochrany osobních údajů
  2. Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti adresované Společnosti.
  3. Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 25. PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na účinnou soudní ochranu.
 26. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Společností (dále jen „Žádost(i)“) můžete uplatnit u Společnosti prostřednictvím:
   • telefonního čísla +420 221 412 611; či
   • e-mailové adresy adela.francuzova@stovicek.legal; či
   • pověřence Společnosti.
 27. VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Bezúplatnost vyřizování Žádosti – Není-li v tomto Memorandu výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně.
  2. Náležitosti Žádosti – Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co Společnost žádáte. Společnost od Vás může požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů.
  3. Přijetí Žádosti subjektu údajů – Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailové pošty, bude Vám její přijetí bez zbytečného odkladu potvrzeno Společností, a to v závislosti na způsobu podání Žádosti e-mailovou poštou či jiným hodným způsobem.
  4. Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti – Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se Žádosti) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady)
  5. Vyřízení Žádosti subjektu údajů – Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti
  6. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad.
  7. V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 – PŘEHLED PŘÍJEMCŮ (KATEGORIÍ PŘÍJEMCŮ)

PŘÍJEMCI (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ)
Advokátní agenda, zejména spolupracující advokáti a Česká advokátní komora
Poradenské služby (např. poradci v oblasti účetní a daňové agendy a auditní služby)
Dodavatelé služeb v oblasti ochrany majetku a osob (zejména bezpečnostní agentury), a to zejména JABLOTRON SECURITY a.s., IČO 28501861, K Dubu 2328/2a, 149 00Praha 4
Dodavatelé služeb v oblasti IT (hardware, software, internet), a to zejména e-invent s.r.o., IČO 27428907, Na Cihlářce 30, 150 00 Praha 5
Grafická a webová studia, reklamní agentury, a to zejména e-invent s.r.o., IČO 27428907, Na Cihlářce 30, 150 00 Praha 5
Orgány státní správy, a to např. soudy, orgány činné v trestním řízení a jiné správní orgány
Banky a pojišťovny, a to zejména UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 a PLATINUM Consulting s.r.o., IČO2 8255623, Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha

PŘÍLOHA Č. 2 – DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM DOBA ULOŽENÍ (ZPRACOVÁNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Výkon advokacie a určení, výkon nebo ochrana právních nároků po dobu nezbytnou pro účely řádného poskytování právních služeb a určení, výkon nebo ochranu právních nároků a poskytování s tím souvisejících právních služeb;
Efektivní řízení a správa Společnosti po dobu 1 roku shromáždění osobních údajů;
Marketing a propagace po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let po jeho skončení; v jiných případech po dobu 5 let od shromáždění osobních údajů;
Ochrana právních zájmů (nároků) Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let po jeho skončení
Bezpečnost a ochrana obecně po dobu 1 roku, v oblasti IT bezpečnosti pod dobu maximálně 6 měsíců a v případě osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím bezpečnostního kamerového systému po dobu maximálně 1 měsíce. Avšak v případě výskytu bezpečnostního incidentu mohou být osobní údaje zpracovávány po delší dobu, vždy však pouze po dobu nezbytnou k objasnění a vyřešení bezpečnostního incidentu.
Nábor nových zaměstnanců po dobu trvání výběrového řízení a v případě vedení evidence uchazečů o zaměstnání po dobu 3 měsíců po ukončení výběrového řízení